Shop rating    4,8 / 5

See all shop reviews

Juridische kennisgeving en privacybeleid

BONI&SIDONIE, bekommerd om de rechten van individuen, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking en in een verlangen naar transparantie met haar klanten, heeft een beleid ingevoerd dat betrekking heeft op al deze verwerking, de doeleinden die door deze worden nagestreefd, evenals de actiemiddelen waarover individuen beschikken zodat ze hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens nodigen wij u uit om de site te raadplegen: https://www.cnil.fr.

Als u doorgaat met browsen op deze site, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. De momenteel online versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige die bezwaarlijk is voor de duur van het gebruik van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 - Juridische kennisgeving

1.1 Site (hierna "de site"):

Bonus & Sidonie

1.2 Uitgever (hierna "de uitgever"):

BONI&SIDONIE SARL met een kapitaal van € 1.000
waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op: 67 Route DE QUELVEZIN 56340 CARNAC
vertegenwoordigd door Boniface de Castellane, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder
geregistreerd bij RCS de Lorient 844231647
Intracommunautair btw-nummer: FR24844231647
telefoonnummer: +33 (0)9 63 67 52 38
e-mailadres: info@www.boniclassic.com
Publicatiedirecteur : Boniface de Castellane

1.3 Host (hierna "de host"):

Bonus & Sidonie wordt gehost door 1&1 IONOS, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 7 Place de la Gare 57200 Sarreguemines.

Artikel 2 - Toegang tot de site

De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt ermee in deze site en de informatie of gegevens erop niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclamedoeleinden en voor enige vorm van commerciële werving en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 - Inhoud van de site

Alle handelsmerken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, bewegende of stilstaande beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze site te laten functioneren en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectueel eigendom.

Ze zijn volledig eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure start nadat hij zich bewust is geworden van dit ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij dit gebruik accepteert en afziet van vervolging.

Artikel 4 - Sitebeheer

Voor het goede beheer van de site kan de uitgever te allen tijde:

 • de toegang tot de gehele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site, of tot bepaalde delen van de site, beperken tot een specifieke categorie internetgebruikers;
 • verwijder alle informatie die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten;
 • site opschorten voor updates.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functionaliteiten wordt verhinderd.

De locatieverbindingsapparatuur die u gebruikt, is volledig uw verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen virale aanvallen via het internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van juridische procedures tegen u:

 • door het gebruik van de site of een dienst die via internet toegankelijk is;
 • vanwege uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of uw gebruik van de site en u ziet af van elke actie die hieruit voortvloeit.

>

Als de uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of gerechtelijke procedure vanwege uw gebruik van de site, kan hij zich tegen u keren om vergoeding te verkrijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure zouden kunnen voortvloeien.

/p>

Artikel 6 - Hypertekstlinks

Het plaatsen door gebruikers van hypertekstlinks naar de gehele of een deel van de site is ten strengste verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het staat de uitgever vrij om deze toestemming te weigeren zonder zijn beslissing op welke manier dan ook te moeten rechtvaardigen. Indien de uitgever zijn toestemming verleent, is deze in ieder geval slechts tijdelijk en kan op elk moment worden ingetrokken, zonder verantwoordingsplicht op kosten van de uitgever. Alle informatie die via een link naar andere sites toegankelijk is, wordt niet door de uitgever gepubliceerd. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van de genoemde link.

Artikel 7 - Gegevensverzameling en -bescherming

Uw gegevens worden verzameld door BONI&SIDONIE.

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een naam, een identificatienummer of naar een of meer specifieke elementen, eigen aan zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociaal.

De persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt voornamelijk gebruikt door de uitgever voor het beheer van de relaties met u, en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen.

De verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:

 • naam en voornaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • financiële gegevens: als onderdeel van de betaling voor producten en diensten die op het Platform worden aangeboden, registreert het Platform financiële gegevens met betrekking tot de creditcard van de gebruiker.

Artikel 8 - Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

 • het recht van toegang: zij kunnen hun recht van toegang uitoefenen om de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben te kennen, door te schrijven naar het hieronder vermelde e-mailadres. In dit geval kan het Platform, voordat dit recht wordt toegepast, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;
 • het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens die door het Platform worden bewaard onjuist zijn, kunnen ze verzoeken om de informatie bij te werken;
 • het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen waarin de AVG voorziet;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen waarin de AVG voorziet;
 • het recht op overdraagbaarheid: ze kunnen het Platform verzoeken om hen de persoonlijke gegevens te geven die ze hebben verstrekt om ze naar een nieuw Platform te verzenden.

U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:
67 Route DE QUELVEZIN 56340 CARNAC.
Of per e-mail op:
info@www.boniclassic.com

Alle aanvragen dienen vergezeld te gaan van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en het adres te vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. Het antwoord wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken dit vereist.

Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat willen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te organiseren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de CNIL-website: https://www.cnil.fr .

We raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen.

Artikel 9 - Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, te verbeteren en een veilige omgeving te behouden. De wettelijke basis van de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Concreet zijn de toepassingen als volgt:

 • toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker;
 • beheer van de werking en optimalisatie van het Platform;
 • implementatie van gebruikersondersteuning;
 • verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;
 • personalisatie van services door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren;
 • preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;
 • beheer van eventuele geschillen met gebruikers;
 • het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, gebaseerd op gebruikersvoorkeuren;
 • organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten.

Artikel 10 - Beleid voor het bewaren van gegevens

Het Platform bewaart uw gegevens voor de duur die nodig is om u zijn diensten of assistentie te verlenen.

Voor zover redelijkerwijs nodig of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen we indien nodig ook een deel van uw informatie bewaren, zelfs nadat u uw account heeft gesloten of dat we onze diensten niet langer aan u hoeven te leveren.

Artikel 11- Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonlijke gegevens kunnen uitsluitend worden gedeeld met externe bedrijven in de Europese Unie, in de volgende gevallen:

 • wanneer de gebruiker betalingsdiensten gebruikt, staat het Platform voor de uitvoering van deze diensten in contact met externe bank- en financiële bedrijven waarmee het contracten heeft gesloten;
 • wanneer de gebruiker, in de gratis commentaargedeelten van het Platform, informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek;
 • wanneer de gebruiker de website van een derde partij autoriseert om toegang te krijgen tot zijn gegevens;
 • wanneer het platform gebruikmaakt van de diensten van serviceproviders om gebruikersondersteuning, advertenties en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, in het kader van de uitvoering van deze diensten, en hebben de contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.persoonlijk karakter;
 • indien wettelijk vereist, kan het Platform gegevens verzenden om te reageren op claims tegen het Platform en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures.

Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen

U ontvangt waarschijnlijk commerciële aanbiedingen van de uitgever. Indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: recht om vergeten te worden. Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgever worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden, indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: Recht om vergeten te worden.

Indien u tijdens het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonsgegevens, dient u zich te onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op de privacy of de goede naam van sommige mensen. De uitgever wijst in dit verband alle verantwoordelijkheid af. De gegevens worden gedurende een periode bewaard en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Artikel 13 - Cookies

Wat is een "cookie"?

Een "Cookie" of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt uitgelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, de installatie of het gebruik van software of een mobiele applicatie, ongeacht het gebruikte type terminal (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Door op deze site te surfen, kunnen 'cookies' van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en/of derde bedrijven op uw terminal worden geplaatst.

Tijdens de eerste navigatie op deze site zal een verklarende banner over het gebruik van "cookies" verschijnen. Door verder te surfen, wordt de klant en/of prospect dus geacht op de hoogte te zijn gebracht en het gebruik van deze "cookies" te hebben aanvaard. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

Alle verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer op deze site te volgen, om het ontwerp en de lay-out te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die we u bieden te verbeteren.< /p>

De volgende cookies zijn aanwezig op deze site:

Google-cookies:

 • Google Analytics: hiermee kunt u het publiek van de site meten;
 • Google-tagmanager: vergemakkelijkt de implementatie van tags op pagina's en stelt u in staat Google-tags te beheren;
 • Google Adsense: Google-advertentienetwerk dat websites of YouTube-video's gebruikt als medium voor zijn advertenties;
 • Google Dynamic Remarketing: hiermee kunt u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerdere zoekopdrachten;
 • Google Adwords-conversie: monitoringtool voor adwords-advertentiecampagnes;
 • DoubleClick: advertentiecookies van Google om banners weer te geven.

De levensduur van deze cookies is dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van "cookies", voor elk type browser, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Artikel 14 - Foto's en weergave van producten

Foto's van producten die hun beschrijving vergezellen, zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de statutaire zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke toekenning van jurisdictie die voortvloeit uit een specifieke wet- of regelgeving.

Artikel 16 - Neem contact met ons op

Voor alle vragen, informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: info@www.boniclassic.com.